Historia naszej firmy sięga początku lat 50 dwudziestego wieku, kiedy to w ramach tworzących się struktur Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie  powstała Huta Tlenku Cynku z trzynastoma piecami przewałowymi oraz dwoma piecami spiekalnianymi. Piece te o długości 40 m i średnicy 3 m, wykorzystywane były do ogniowego wzbogacania rud cynkowych zwanych galmanami.


Początek lat siedemdziesiątych to pierwsze miejsce Polski w Europie pod względem przeróbki ogniowej tlenkowych wsadów cynkonośnych szacowanych na blisko 1 600 000 Mg/rok. 
Hossa polskiego przemysłu przeróbczego z zastosowaniem pieca przewałowego trwała do momentu wyczerpania się zasobów eksploatacyjnych rud galmanowych, co miało miejsce na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Sytuacja taka spowodowała likwidację wielu tego typu zakładów. 
W Polsce jedynie Huta Tlenku Cynku ,,Bolesław” przetrwała trudny okres zmieniając rodzaj materiałów wsadowych i redukując przy tym ilość pracujących jednostek do czterech pieców przewałowych i dwóch pieców spiekalnianych. Podstawowym surowcem wsadowym pieców przewałowych stały się od tej chwili odpady zawierające cynk, w szczególności szlamy z hydrometalurgii cynku oraz pyły z elektrostalowni.
Zmiany rodzaju materiałów wsadowych, coraz bardziej rygorystyczne prawo ochrony środowiska oraz prawo pracy, wymusiły na przedsiębiorstwie dopasowanie się do nowych standardów, stwarzając nieznane dotąd trudności techniczne, technologiczne i organizacyjne. 
W związku z tym na początku lat 90-tych rozpoczęto dyskusję nad dalszą przyszłością wydziału. W rezultacie 28 kwietnia 1998 roku powołano na bazie zorganizowanej części ZGH Bolesław spółkę BOLESŁAW RECYCLING.

Do chwili obecnej BOLESŁAW RECYCLING podlegał ciągłemu procesowi modernizacji, którego efektem są:

 

  • Możliwość przerabiania odpadów cynkonośnych w ilości do 180 000 Mg/rok,
  • Produkcja około 50 000 Mg/rok koncentratu Zn i Pb,
  • Poprawienie jakości otrzymywanych produktów,
  • Wielokrotne zmniejszenie emisji pyłowej do atmosfery oraz emisji niezorganizowanej,
  • Wyeliminowanie emisji związków siarki do atmosfery,dzięki budowie węzła Instalacji Odsiarczania Gazów na liniach gazów poprocesowych,
  • Spełnienie standardów BAT,
  • Zwiększenie sortymentu produkowanych koncentratów,
  • Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach europejskich.